陽關三疊 S1   S2   A1   A2   T1   T2   B1   B2  
May The Good Lord Bless And Keep You S   A   T   B  
兩隻蝴蝶 S1   S2   A   T1   T2   B  
鈴蘭 1   2   3  
共青團員之歌 1   2  
滿江紅 S1   S2   A1   A2   T1   T2   B  
榮耀歌 S   A   T   B  
平安夜 S   A   T   B  
普世歡騰 S   A   T   B  
綠島小夜曲 S   A   T   B  
Jingle Bells S1   S2   A   T   B  
烏蘇里船歌 S1   S2   A1   A2   T   B  
有愛心永遠是年輕 S1   S2   A   T1   T2   B  
你是這樣的人 S   A   T1   T2   B  
東方之珠 S   A   T   B  
青春舞曲 S1   S2   A   A2   T1   B  
鼓浪嶼之波 S   A   T   B  
把我的乳名兒叫 S   A1   A2   T1   T2   B  
掀起你的蓋頭來 S1   S2   A1   A2   T1   T2   B  
在銀色月光下 S   A   T   B  
哈利路亞 S   A   T   B  
牧歌 S1   S2   A1   A2   T1   T2   B1   B2  
榮耀歌 S   A   T   B  
普世歡騰 S   A   T   B  
2013年9月29日音樂會合唱部分錄音 上半場   下半場